JUDr. Jaroslav Šich poskytuje komplexní právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případě uplatňování nároků z nich plynoucích před soudy obecnými či rozhodčími. Podle okolností jednotlivých případů zastupuje též klienty v řízeních a jednáních před příslušnými státními orgány a institucemi či při jednáních s fyzickými a právnickými osobami.

Vzhledem k jeho rozsáhlým zkušenostem a osobnímu působení v oblasti produkce audiovizuálních děl a pořádání kulturních akcí se Jaroslav Šich specializuje především na právo k nehmotným statkům, zejména právo autorské. Současně se zaměřuje mimo jiné též na právo správní, mediální, pracovní a obchodní.

Jaroslav Šich je od ledna 2018 zapsán v Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Jaroslav Šich byl vybrán a doporučován významnou hodnotící agenturou Global Law Experts jakožto přední advokát pro oblast duševního vlastnictví na území České republiky za rok 2016.

© Polecat design 2013